لیست قیمت محصولات

لیست قیمت چای سیاه

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سیاه دستی سنتی (۳۰۰گرم)75000
چای سیاه دستی سنتی (۵۰۰گرم)120000
چای سیاه دستی سنتی (1کیلو)220000
چای سیاه سرگل بهاره (۳۰۰گرم)30000
چای سیاه سرگل بهاره (۵۰۰گرم)48000
چای سیاه سرگل بهاره (1کیلو)89000
چای سیاه قلم ممتاز (۳۰۰گرم)27000
چای سیاه قلم ممتاز (۵۰۰گرم)43000
چای سیاه قلم ممتاز (1کیلو)79000
چای سیاه شکسته ممتاز (۳۰۰گرم)24000
چای سیاه شکسته ممتاز (۵۰۰گرم)38000
چای سیاه شکسته ممتاز (1کیلو)69000
چای سیاه قلم درشت (۱کیلو)49000
چای سیاه ساقه (1کیلو)29000

لیست قیمت چای سبز

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
چای سبز سرگل بهاره (۳۰۰گرم)30000
چای سبز سرگل بهاره (۵۰۰گرم)48000
چای سبز سرگل بهاره (۱کیلو)89000

لیست قیمت برنج

محصولقیمت با تخفیف (تومان)
برنج صدری دمسیاه ممتاز (10کیلو)385000
برنج هاشمی ممتاز (10کیلو)325000
برنج طارم ممتاز (10کیلو)325000
برنج هاشمی (10کیلو)305000
برنج قهوه ایی هاشمی (2/5کیلو)90000
برنج نیمدانه هاشمی (10کیلو)188000
آرد برنج هاشمی (۲/۵کیلو)550000