بانک رسالت

شماره کارت: ۵۰۴۱۷۲۱۰۲۱۶۶۱۵۰۰

شماره حساب: ۳۳۷۳۴۱۵۴۱۵۱

پست بانک

شماره کارت: ۶۲۷۷۶۰۱۰۰۸۱۴۵۸۱۳

شماره حساب: ۲۸۸۸۲۰۱۰۰۱۱۸۴۳۴۰۶۶۰۱

بانک ملی

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۱۲۳۴۲۵۰۷

شماره حساب: ۰۱۰۸۰۰۱۹۰۲۰۰۲

بانک کشاورزی

شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۱۷۲۰۳۶۰۱۱

شماره حساب: ۸۴۶۵۸۴۱۹۷

بانک تجارت

شماره کارت: ۶۲۷۳۵۳۱۳۰۶۶۷۰۱۷۵

شماره حساب: ۴۶۲۴۹۰۳۱۴۰

کلیه حساب ها به نام حسین امین پور می باشد.